Reklamační řád

Reklamační řád

v souladu s zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodejce – Uzdrav Sám Sebe s.r.o., se sídlem Hradská 325, 763 17 Lukov, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ 19720491 – provozujícího internetové stránky www.uzdravsamsebe.cz (dále jen jako „prodávající“).
1.2 Reklamační řád upřesňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že na straně kupujícího vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží prodávaného prodávajícím.
1.3 Kupující je povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.
1.4 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávající vyjadřuje kupující souhlas s tímto Reklamačním řádem.

2. Základní podmínky reklamace

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady a že se vady nevyskytnou v záruční době.
2.2 Vada zboží, která se projeví během šesti měsíců po převzetí zboží, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.
2.3 Kupující je povinen zboží po převzetí prohlédnout a případné zjištěné vady či poškození bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud kupující přebírá zboží od dopravce je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.
2.4 Prodávající není odpovědný za škody vzniklé v důsledku neodborného používání zboží, chybné manipulace se zbožím, v důsledku nedodržení návodu k použití či vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
2.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě věděl již při převzetí zboží nebo pokud vadu sám způsobil.
2.6 Pokud je reklamace shledána jako neoprávněná, nemůže proběhnout nové reklamační řízení ohledně téže vady a prodávající je z tohoto důvodu oprávněn odmítnout převzít zboží k reklamaci.

3. Zákonná práva z vad

3.1 U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, může kupující na základě své volby požadovat následující:

  • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady či dodáním chybějícího zboží,
  • opravu věci,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

3.2 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
3.3 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, má kupující právo na odstranění vady či na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Záruční doba

4.1 Prodávající poskytuje kupujícímu na spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců. U doplňků stravy a bylinných preparátů je záruční doba uvedena na obalu. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, a pokud bylo zboží odesláno, ode dne dojití zboží do místa určení.
4.2 V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace k prodloužení záruční doby nedochází. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, pokračuje původní záruční doba.

5. Vyřízení reklamace

5.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě zboží bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím používání zboží může mít za následek prohloubení vady a znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
5.2 Kupující může reklamaci uplatnit písemně na adresu provozovny prodávajícího: Uzdrav Sám Sebe s.r.o., U Pivovaru 300, 763 17 Lukov nebo elektronicky na e-mail prodávajícího:    info@uzdravsamsebe.cz.
5.3 Pro uplatnění reklamace je zapotřebí prokázat koupi zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi zboží), popsat závady a předat samotné reklamované zboží v kompletním stavu prodávajícímu, které kupující zašle prostřednictvím přepravní služby na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží musí být zabaleno ve vhodném obalu, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil spolu s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Pokud si kupující nezvolí své právo včas, má právo jako při vadném plnění nepodstatným porušením.
5.4 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady.
5.5. Samotnou reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po domluvě s kupujícím je možno lhůtu 30 dnů prodloužit. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího. O převzetí reklamovaného zboží informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu, a v případě absence e-mailové schránky kupujícího, jej informuje telefonicky.
5.6 O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím vystaveného potvrzení o vyřízení reklamace, které bude zasláno kupujícímu na e-mailovou adresu, pokud ji uvedl, případně písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu kupujícího. V potvrzení o vyřízení reklamace prodávající uvede datum a způsob vyřízení reklamace, případně odůvodněno zamítnutí reklamace.
5.7 Po vyřízení reklamace bude zboží automaticky zasláno na adresu kupujícího.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 20.9.2023.

Odebírejte naše novinky