Poučení spotřebitele

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1.    Právo odstoupit od smlouvy

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Uzdrav Sám Sebe s.r.o., se sídlem Hradská 325, 763 17 Lukov, identifikační číslo 19720491, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny Uzdrav Sám Sebe s.r.o., U Pivovaru 300, Lukov 76317, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.    Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese U Pivovaru 300, 763 17 Lukov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Uzdrav Sám Sebe s.r.o.
U Pivovaru 300
763 17 Lukov
IČ: 88190170

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Číslo objednávky:

Datum objednání zboží:

Datum převzetí zboží:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Telefon:

Email:

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:

                                                                                              Datum a podpis

Vyplňte celý formulář a přiložte k zásilce.
Zboží zašlete pokud možno v neporušeném původním obalu na výše uvedenou adresu.

Odebírejte naše novinky